Friday, December 15, 2006

Berfikir analitikal

Oleh DR. SIDEK BABA


BERFIKIR analitikal adalah suatu kemahiran memberi analisis terhadap kenyataan, pemikiran, tulisan, laporan dan sebab-akibat berlakunya sesuatu. Bila berlaku sesuatu kejadian, kisah dan peristiwa, krisis dan malapetaka, kejayaan dan kecemerlangan, ia menuntut adanya analisis.

Dengan adanya analisis ia memandu seseorang tentang perkara-perkara yang tersirat dan juga tersurat yang kadang-kadang di luar kemampuan orang biasa untuk memahaminya. Berfikir analitikal bertolak daripada asas logik dan mampu meyakinkan seseorang dengan fakta dan data serta hujah-hujah yang menggambarkan sesuatu itu benar atau seolah-olah benar.

Para remaja sejak di bangku sekolah lagi memang diajar berfikir analitikal. Pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Kertas Am, umpamanya, memang mengajar para pelajar bagaimana seharusnya berfikiran analitikal. Apabila cara berfikir analitikal sudah dikuasai sebagai suatu kemahiran, maka para remaja mampu menganalisis isu yang berbangkit. Isu-isu yang berbangkit perlu didekati dengan analisis. Analisis yang dibuat memerlukan hujah, fakta dan data supaya ia boleh meyakinkan seseorang. Berfikir analitikal akan membantu remaja berfikir secara sistematik, teratur, tersusun dengan fakta, maklumat dan data yang baik.

Berfikir analitikal memerlukan ilmu dan maklumat. Tanpa sumber-sumber asas ini analisis tidak akan bermaya malah boleh menjadi tidak logik dan kurang meyakinkan orang lain. Analisis terhadap sesuatu perkara memerlukan dua jenis ilmu.

Pertama, ilmu yang generik atau umum. Kedua, ilmu khusus yang membawa kepada kepakaran dan pengkhususan terhadap sesuatu subjek. Analisis yang umum membawa pendekatan umum dan ia tertakluk kepada bahasan dan penghujahan pihak lain.

Analisis yang khusus berdasarkan kepakaran dan keahlian jauh lebih dihormati kerana asas keahlian menyebabkan kebolehpercayaan wujud. Tetapi lebih ideal sekiranya seseorang itu memiliki ilmu yang generik dan pada masa yang sama mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan analisisnya menjadi lebih holistik.

Dalam tradisi Islam, berfikir analitikal adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebab itu dunia taawil dan tafsir di kalangan umat Islam amat berkembang. Al-Quran terkandung prinsip-prinsip khusus dan umum yang memerlukan pendekatan taawil dan tafsir. Landasan kemajuan masa lalu disebabkan para ilmuan dan ulamanya berfikir secara analitikal. Analisis tentang ayat diberi secara panjang lebar, dikaitkan dengan dengan sumber-sumbernya dan dihubungkan dengan realiti semasa. Al-Quran bukan bersifat tekstual atau kitab saja, kandungannya merujuk kepada kontekstualiti atau keadaan yang sebenar.

Berfikir analitikal yang dikaitkan dengan al-Quran merujuk kepada kisah-kisah yang banyak terakam. Kisah-kisah itu menjadi ibrah untuk mempedomankan manusia tentang apa yang berlaku pada masa lalu yang bakal berulang semula pada hari ini dan berulang kembali pada masa depan.

Analisis kisah diberi supaya manusia hari ini jangan mengulangi kesilapan masa lalu. Berfikir analitikal memperingatkan manusia supaya terus kekal dan kembali semula kepada fitrah. Tanpa asas fitrah, manusia akan hilang pedoman dan arah. Kehilangan pedoman dan arah menyebabkan manusia menjadi keliru dan celaru.

Para remaja hari ini amat terdedah dengan kehidupan yang berorientasikan Barat. Kita tidak menentang Barat semata-mata kerana ia Barat. Dari sudut penguasaan ilmu dan teknologi, Barat amat cemerlang. Ada faedah-faedah berbanding yang boleh remaja dapati dari Barat. Tetapi apabila proses pembaratan menganjurkan remaja alpa kepada akhlak dan nilai mulia, menyanjung budaya seronok-seronok dan bertunjangkan benda, remaja harus analitikal yang mana satu yang bermanfaat dan yang mana satu boleh menjejaskan akidah, jati diri dan akhlak. Berfikir analitikal boleh membawa remaja ke arah menyaring yang baik dengan buruk, mengenal pasti yang berfaedah dan yang mendatangkan musibah dan akhirnya memandu remaja supaya jangan melampau batas sehingga lupa terhadap diri, tanggungjawab keagamaan dan amanah perjuangan.

Pemikiran

Sering juga kita bertemu sebahagian remaja yang tidak berfikir besar, hebat dan analitikal. Pemikiran yang berkembang ialah berbentuk picisan, lawak dan jenaka yang tidak bermutu, tidak diberi atas asas fakta dan data malah membuat kesimpulan terhadap sesuatu berasaskan sangkaan atau pendapat yang rendah mutunya. Bahan-bahan yang dibaca adalah amat ringan dan ia tidak meningkatkan kualiti ilmu dan berfikir. Bila bercakap, idea-idea bernas tidak ada melainkan bercakap ikut emosi dalam skop yang sempit.

Untuk menjadi remaja yang memiliki kualiti berfikir yang analitikal, remaja perlu banyak membaca bahan berkualiti sama ada daripada akhbar, majalah mahupun buku. Remaja kena banyak berbincang atas tajuk-tajuk yang ia tahu dan kena banyak mendengar isu-isu yang ia tidak tahu. Remaja yang analitikal tidak hanya membaca dan menerima apa yang dibaca. Sebelum sesuatu fakta dan data diterima, remaja berfikir secara analitikal dulu tentang kualiti tidaknya sesuatu pandangan. Kemudian mereka kena cuba memikirkan sesuatu yang lebih baik atau merujuk sumber-sumber yang boleh memberi jawapan yang lebih tepat dan akhirnya membuat kesimpulan selepas analisis berlaku.

Cara begini boleh meningkatkan kualiti berfikir para remaja kerana sesuatu yang datang tidak hanya diterima bulat-bulat melainkan selepas melalui proses analisis yang baik.

Maklumat dalam Islam adalah maklumat yang benar. Sandaran kepada pemikiran yang analitikal boleh membimbing remaja ke arah kebenaran. Al-Quran adalah perkhabaran dari langit yang terkandung hikmah bagi mereka yang berfikir.

Apa yang dirakamkan dalam al-Quran memerlukan daya tafsir dan taawil yang baik. Daripadanya remaja akan mendapat saripati ilmu kerana menerusi pemikiran analitikal sumber daripada Allah itu akan memimpin pemikiran remaja ke arah yang lebih bermakna.

Contohnya, secara analitikal proses perubahan, pembangunan dan kemajuan yang berlaku terhadap umat manusia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu lagi tamadun lahir, peradaban wujud. Al-Quran merakamkan kisah Firaun dan Nabi Musa dalam perspektif yang amat menarik. Firaun mengaku dirinya Tuhan dan memiliki kuasa yang tidak terbatas.

Dipaksa

Lalu orang-orang di bawah kekuasaannya dipaksa tunduk dan sesiapa yang bangkit melawan akan dihapuskan dengan zalim. Watak Nabi Musa amat menarik untuk dianalisis. Bagaimana Nabi Musa mendekati Firaun dengan bahasa yang lembut dalam siri dakwahnya yang amat bijaksana. Akhirnya kesombongan Firaun itu menemui padah apabila dia tenggelam, hanyut dan terapung di Laut Merah. Ini patut menjadi iktibar.

Secara analitikal kisah ini menggambarkan pada setiap zaman akan ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Atau berlagak seumpama kuasa yang amat berkuasa.

Akhirnya watak-watak seperti ini akan menemui kehancuran dan musibah daripada Allah di atas perbuatannya. Berfikir analitikal dalam konteks al-Quran membawa para remaja sentiasa sedar dan menginsafi bahawa kisah-kisah dalam al-Quran terkandung hikmah, rahsia dan pengajaran yang amat mulia.

Berfikir analitikal secara Qurani boleh membimbing remaja ke arah pemahaman yang lebih jelas dan benar terhadap apa saja yang berlaku. Kejadian sesuatu perkara di samping sebab-akibat yang terfikir oleh manusia banyak juga yang berlaku di luar kemampuan manusia memikirkannya.

Berfikir analitikal tidak saja menghubungkan sesuatu kejadian kerana faktor alam dan manusia. Banyak juga kejadian yang berlaku bersebab daripada takdir Allah.

Asas ini penting bagi remaja supaya sandaran tentang qada dan qadar bukanlah datangnya daripada manusia. Ia datangnya daripada yang Maha Perkasa dan Berkuasa. Manusia boleh merancang tetapi Allah Maha Pentakdir.

Berfikir analitikal Qurani boleh memberi keseimbangan dalam melihat sesuatu perspektif peristiwa, kejadian dan perlakuan. Ini kerana remaja boleh mengalami kebuntuan berfikir jika faktor manusiawi tidak menjadi jawapan yang tepat tentang berlakunya sesuatu melainkan remaja dapat menghubungkan faktor manusia bersama-sama dengan faktor Ilahi. Ini menjadikan remaja yakin terhadap kuasa dan ketentuan Allah s.w.t..

One response to “Berfikir analitikal”

N.A.J.W.A said...

gaya ini tidak sesuai jika tujuan kita ialah untuk menjana idea baru... :)